I. Postanowienia ogólne korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ”Regulaminem”), określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http:goescape.net (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez Go! Escape z siedzibą: 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 41/17.
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe osoby prowadzącej Serwis w imieniu Administartora: adres internetowy – net e-mail –rezerwacja@goescape.net, telefon 798068983 adres korespondencyjny – ul. Krakowskie Przedmieście 41/17, kod pocztowy: 20-076, Lublin (dalej: „Organizator gry”) ,
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Korzystanie z usług Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 6. Regulamin określa:
  • rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia drogą elektroniczną na Serwisu usług;
  • prawa i obowiązki użytkowników Serwisu;
  • prawa i obowiązki Administratora Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 8. Każdy użytkownik Serwisu ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje urządzenie elektroniczne oraz dokonania jego wydruku.

 

II. Definicje

 • Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych (w tym ukończone co najmniej 13 lat), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu i dokonała rejestracji w Serwisu oraz akceptacji wymaganych w jej trakcie oświadczeń w tym: oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania;
 • Rejestracja– dobrowolne  podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu w celu zamówienia Usługi.
 • Gracz – każda osoba fizyczna posiadająca przynajmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych (w tym ukończone co najmniej 13 lat), korzystająca z Usług
 • Konsument– Użytkownik dokonujący z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu – przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

 

III. Zakres usług Serwisu.

 1. Administrator świadczy wobec Użytkowników usługi, polegające m.in. na:
  1. zasadach świadczenia usługi przez Administratora polegającej na przeprowadzaniu gry typu Escape Room  (dalej: „Gra”).
  2. zasady rezerwacji udziału w Grze – zwanych dalej łącznie: „Usługami”.
 1. Szczegółowy opis Usług, zakres oraz Cennik są zamieszczone są na stronie internetowej goescape.net.

 

IV. Ogólne zasady składania zamówień na Usługi

 1. Złożenie Zamówienia na Usługi:
  • przez Internet możliwe jest wyłącznie przy użyciu formularza rezerwacji w zakładce „Rezerwacja”;
  • bezpośrednio w siedzibie Organizatora gry
  • telefonicznie
 2. Korzystanie z formularza umożliwia rezerwację terminu wykonania Usług oraz jej zakup.
 3. Aby złożyć zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Serwisie.
 4. W czasie składania zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Serwis, w szczególności określonych danych osobowych.
 5. Niezwłocznie, po złożeniu zamówienia i dokonaniu rezerwacji za pomocą formularza Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą informację o potwierdzenie przyjęcia zamówienia określające wszystkich najważniejszych warunkach świadczenia Usługi w tym informacje: o zarezerwowanym terminie Gry.
 6. Szczegółowe informacje o Usługach, w szczególności ich opis oraz ceny, zamieszczone są w Serwisie. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 7. Umowa sprzedaży pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Administratora potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za Usługę.
 8. W przypadku braku płatności za Usługę najpóźniej do dnia jej wykonania , zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

 

V. Płatność/Voucher

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są odpłatne.
 2. Odpłatność za Usługi odbywa się poprzez zapłatę za wybraną Usługę.
 3. Płatność za zakupioną Usługę dokonuje się poprzez:
  • system płatności elektronicznych;
  • gotówką;
 4. Administrator dostarczy Użytkownikowi dowód księgowy dokonania płatności za Usługi.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów księgowych w formie elektronicznej lub papierowej.
 6. Dowody księgowe w formie elektronicznej są doręczane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po wcześniejszym opłaceniu za Usługę jest możliwe nabycie vouchera prezentowego (dalej: „Voucher”) uprawniającego Gracza do jednej gry w dowolnym pokoju w terminie uzgodnionym z Organizatorem Gry – na zasadach określonych w pkt VIII Rezerwacja w okresie ważności Vouchera. Voucher pozostaje ważny przez sześć miesięcy od daty zakupu.
 8. Voucher można zakupić w Serwisie albo w siedzibie Organizatora Gry. W przypadku zakupu Vouchera poprzez Serwis po dokonaniu płatności, na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zakupu Vouchera. Osoba korzystająca z Vouchera może podać jedynie jego numer.
 9. Kupując Voucher w siedzibie Organizatora Gry, kupujący otrzyma voucher w wersji papierowej. Płatności za Voucher w siedzibie Organizatora Gry można dokonać gotówką lub przelewem na konto.

 

VI. Rezerwacja Usług

 1. Wykonanie Usługi wymaga przeprowadzania rezerwacji:
  • pod numerem Organizatora Gry: (+48) 798068983;
  • zgłoszenie rejestracyjne na stronie Serwisu pod adresem: goescape.net w zakładce „REZERWACJA” poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu, wybrania warunków i danych rezerwacji oraz poprzez kliknięcie przycisku „Rezerwuj”.
  • osobiście w siedzibie Organizatora Gry pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 41/17, kod pocztowy: 20-076, Lublin
 2. Rezerwacja następuje poprzez podanie następujących warunków i danych rezerwacji:
  • nazwy pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja;
  • uzgodnienia z Organizatorem Gry dnia i godziny wykonania Usługi;
  • podanie danych Gracza (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu kontaktowego);
  • uwagi – dodatkowe informacje o zamówieniu (np. faktura, język prowadzenia Gry)
 3. W trakcie rezerwacji można też określić dodatkowe warunki prowadzenia Gry tj. język: język polski, angielski, rosyjski lub ukraiński. Język polski jest domyślnym językiem prowadzenia Gry. Jeżeli Użytkownicy chcą wybrać inny język prowadzenia gry, muszą poinformować o tym Organizatora Gry w trakcie rezerwacji, nie później jednak niż na 24h przed wybranym terminem Gry.
 4. Użytkownik, który dokonał rezerwacji na stronie Serwisu, otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać m.in. informacje, podane przez Użytkowanika w formuarzu rezerwacji.
 5. Użytkownik, który dokonał rezerwacji telefonicznie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości sms, która zostanie wysłana na numer telefonu podany podczas rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać m.in. informacje podane przez Użytkowanika w formuarzu rezerwacji.
 6. W dniu gry lub w dniu poprzednim pracownik Organizatora Gry może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności. Podanie nieprawidłowego numeru telefonu może skutkować odwołaniem rezerwacji.

 

VII. OGÓLNE ZASADY GRY

 1. Gra odbywa się w jednym z 3 pokoi:
  • Pracownia Alchemika
  • Po Nici Ariadny
  • Kapelusz Czarownika
 2. W Grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 6 graczy.
 3. Każdy Gracz przystępuję do gry na własną odpowiedzialność. Warunkiem przystąpienia do gry jest akceptacja kwestionariusza porządkowego, bedącego załącznikiem A do niniejszego Regulaminu.
 4. Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie ok. 90 minut na grę, wprowadzenie, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia (opcjonalnie).
 5. Gracze w wieku poniżej 12 lat zobowiązani są do przystąpienia do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią.
 6. W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających.
 7. Podczas Gry nie wolno korzystać z aparatów fotograficznych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów, aparatów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników Organizatora gry. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo przerwać grę.
 8. Gra rozpoczyna się o godzinie wskazanej w rezerwacji. Zalecano jednak, by w celu dokonania formalności organizacyjnych oraz wprowadzenia do gry, grupa stawiła się w siedzibie Organizatora Gry 15 minut wcześniej przed rozpoczęciem gry.
 9. W razie spóźnienia więcej niż 15 minut, pracownicy Go! Escape mają prawo odmówić udziału w grze lub odpowiednio skrócić czas jej trwania.

VIII. Warunki udostępniania treści cyfrowych.

Warunki korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych w ramach świadczonych Usług regulują licencje na korzystanie z poszczególnych treści cyfrowych. Przekazanie treści cyfrowych Użytkownikowi nie oznacza przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej licencji sposoby korzystania przez Użytkownika z treści cyfrowych (np. zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić wykonanie Usługi.

 

 

IX. Procedura reklamacyjna funkcjonowania Serwisu.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia reklamacyjnego:
  • co do świadczonych Usług
  • wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu,
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać wysyłane w wiadomości e-mail pod adres: rezerwacja@goescape.net, w której treści w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej wpisuje:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty Użytkownika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 3. Serwis, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Serwis niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

X. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie czternastu  dni od zawarcia umowy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, dostarczonym Użytkownikowi na jego adres e-mail wraz potwierdzeniem zawarcia umowy, a także którego wzór został zamieszczony pod adresem URL http://goescape.net/regulamin/. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.
 4. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

XI. Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email
  • aktywny telefon komórkowy
 2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://goescape.net/polityka-cookies/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

XII. Prawa i Obowiązku Użytkownika.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie oraz do terminowego dokonywania zapłat zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz aktualnym cennikiem usług.
 2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników, Partnerów jak i Serwisu.
 4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 5. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezerwacja@goescape.net.
 6. W ramach Serwisu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 

XIII. Prawa i Obowiązku Administratora.

 1. Administrator troszczy się o należyte działanie Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik przekazał kody dostępu do swojego konta w Serwisu,
  • za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 3. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Serwis nie posiada świadomości faktów i okoliczności.
 4. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Serwisu, Serwis jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

  XIV. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Informuje się Użytkowników, że administratorem danych osobowych, zbieranych w procesie świadczenia usług jest Go! Escape przy ul. Krakowskie Przedmieście 41/17, 20-076 Lublin.
 2. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Oldze Trotsko, dane kontaktowe: 798068983, e-mail: rezerwacja@goescape.net
 3. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 4. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 6. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 7. Wysyłanie informacji w celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych usług administratora danych oraz monitorowania jakości usług Aplikacji możliwe jest po uzyskaniu ZGODY Użytkownika. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

 

XV. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem a Serwisem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

 

 

Załączniki do Regulaminu

 

A. KWESTIONARIUSZ GRACZA

Nazwa mojego zespołu ______________________

Mam na imię ______________________

Mam ____________ lat

 

W przypadku gracza w wieku poniżej 14 lat musi mu towarzyszyć osoba pełnoletnia. Imię osoby pełnoletniej (jeśli w poprzednim polu wskazano, że gracz ma mniej niż 14 lat): _________________

 

Ogólne zasady gry Go! Escape:

 1. W grze nie mogą uczestniczyć osoby, znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 2. Zabronione jest wykonywanie zdjęć i filmów podczas gry.
 3. Podczas gry zabronione jest używanie: telefonów komórkowych, innego sprzętu służącego do utwalania przebiegu gry, ostrych przedmiotów.
 4. Stosowanie brutalnej siły fizycznej wobec rekwizytów jest zabronione. W przypadku zastosowania brutalnej siły fizycznej wobec rekwizytów firmy, połączonej z uszkodzeniem mienia, gra jest wstrzymywana, a gracz będzie pociągnięty do odpwoiedzilności odszkodowawczej za zniszczony sprzęt.
 5. Po uzyskaniu pisemnych zgód Uczestników, Usługodawca ma prawo utrwalać grę w zapisie wideo w celu rozstrzygniecia powstałych konfliktów dotyczących wykonania Usługi.
 6. W pomieszczeniach do gry zabrania się:
 • wnoszenia alkoholu, papierosów i narkotyków
 • wspinania się na przedmioty (okna, szafki, szafy itp.)
 • Jedzenia lub picia
 • Używania siły fizycznej w celu otworzenia przedmiotów lub drzwi
  1. W przypadku, gdy administrator w drodze wyjątku odstąpi od jakiegoś przepisu, administrator musi to zaznaczyć w kwestionariuszu i podpisać własnoręcznie.
  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad gry, gra może zostać zatrzymana, a jej uczestnicy wezwani do zaniechania naruszeń pod rygorem zakończenia gry.

Zapoznałem się i akceptuję regulamin i zasady gry:

 

Data                                                   Podpis gracza         ______________________

 

Podpis osoby towarzyszącej _______________

 

 

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
– POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy na świadczenie usług przez Serwis.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Go! Escape o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. (Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej [proszę wstawić́ adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Skutki odstąpienia od umowy
 8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 

C. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

 

 

Adresat:  Go! Escape, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 41/17, kod pocztowy: 20-076, Lublin adres internetowy – goescape.net e-mail – rezerwacja@goescape.net, telefon 798068983 

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.